คณะผู้บริหาร
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
© copyright 2019 ::โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 tel.043-251350 ::Administrator Nawanchanok Thonkanya